Privacyverklaring

Persoonsgegevens die L 'Aura verwerkt.

 L' Aura verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Persoonlijke situatie en ziektebeelden.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het geven van een review, op Facebook, in (e-mail) correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag L' Aura persoonsgegevens verwerkt.

L' Aura verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U een goed consult te kunnen geven.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van haar consulten.
 • L' Aura verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

L' Aura bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaard zij 1 jaar, daarna worden ze verwijdert.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

L 'Aura deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

L' Aura neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. L' Aura gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word document – L' Aura heeft een beveiligd Word document met daarin gegevens en aanvullende (zelf opgestelde) informatie van alle deelnemers
 • Telefoon – Op haar mobiel slaat zij telefoonnummers op van klanten waarmee zij een langere tijd een samenwerking aan gaat of waarbij zij op afspraak telefonisch contact hebben. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie worden deze telefoonnummers uit haar telefoon verwijderd.
 • Mail – Versturen van facturen. Indien nodig persoonsgegevens aanvullen en komen tot verdere afspraken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L' Aura en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van u in haar bezit heeft in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen middels het contact formulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. L' Aura reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 L' Aura wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe L' Aura persoonsgegevens beveiligt.

L' Aura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haar middels het contact formulier.

 

L' Aura is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigenaar onderneming: Laura Hopmans - Tang

Laatste aanpassing: 06-12-2020