Algemene voorwaarden

 

Atrikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door medium L'Aura worden aangeboden middels de site www.mediumlaura.nl.
 2. Klanten die zich inschrijven voor één van de aangeboden diensten gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 2 Voorwaarde van de overeenkomst.

 1. De klant kan de overeenkomst tot 24 uur van te voren ontbinden.
 2. Medium L'Aura heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Medium L'Aura kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 3. Medium L'Aura voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betaling van de klant.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Medium L'Aura tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Medium L'Aura tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit vloeiende extra kosten en/of extra uren voor de kosten van de klant. 
 7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 8. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Medium L'Aura enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen.

 1. De klant heeft de betaling 24 uur van te voren voldaan, mits anders afgesproken of vermeld op factuur.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Medium L'Aura zijn verplichtingen opschorten tot dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De prijzen van de diensten staan op de website.
 4. Medium L'Aura is ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 4 Informatieverstrekking door de klant.

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en gewenste wijze beschikbaar aan Medium L'Aura.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zo ver uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Medium L'Aura verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daarop voortvloeiende extra kosten en extra uren in rekening van de klant. 

 

Artikel 5 Privacy

 1. Medium L'Aura houdt iedere informatie die zij ontvangt, waarvan zij kan weten of vermoeden dat dat deze geheim of vertrouwelijk is, geheim.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 3. Medium L'Aura houd zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 6  Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming door Medium L'Aura in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Medium L'Aura kan worden toegerekend in een van de wil van Medium L'Aura onafhankelijke situatie, waardoor de nakomingen van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Medium L'Aura kan worden verlangd. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Medium L'Aura geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tevens heeft zij het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie zich voordoet waardoor Medium L'Aura één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Medium L'Aura er weer aan kan voldoen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

 1. Elke handeling die de klant doet naar aanleiding van een verleende dienst is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Medium L'Aura kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 2. Alle diensten zijn bedoeld om de klant te helpen. Medium L'Aura kan geen garanties geven over de resultaten van de verleende diensten. Wat de klant doet met de door Medium L'Aura  aangeboden kennis en tools is geheel aan de klant.

 

Artikel 8 Klachten.

 1. Indien de klant ontevreden is over een verleende dienst, dient deze dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan Medium L'Aura door haar een mail te sturen. Hierin is de klacht duidelijk en helder omschreven, zodat zij instaat is te reageren en als de klacht  gegrond is deze te herstellen. 
 2. Klachten dienen binnen 14 dagen na de overeenkomst gemeld te worden. Indien de klant de klacht later meldt, heeft deze geen  recht meer op herstel.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
 4. Als de klant een een klacht stuurt blijft de verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 9 Geschillen.

 1. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. 

 

Artikel 10 Overgang van rechten.

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen beide partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Medium L'Aura.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom.

 1. Medium L'Aura behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,      tekeningen -en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen ect. tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag zogenoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medium L'Aura (laten) kopiëren, aan derde tonen en/of ter beschikking stelling of andere wijze gebruiken.

 

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarde.

 1. Medium L'Aura is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijde doorgevoerd worden. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Medium L'Aura zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht.

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Overig

 1. Onder schriftelijk wordt verstaan per e-mail.

 

Bijgewerkt; 07-11-2020